Team Management Systems (TMS) upphovsrättsinformation

Informationen nedan relaterar till följande webbplatser som ägs och drivs av Team Management Systems:

ANVÄNDANDE AV TMS:s MATERIAL

TMS:s material skyddas av Australiens, USA:s och utländska upphovsrätts- och varumärkeslagar. TMS-organisationerna är bundna av dessa lagar i sin reglering av användandet av sin immateriella egendom. Med anledning härav, följer här olika sätt på vilka TMS-organisationerna tillåter användandet av sitt material:

  1. Din organisation kan genom certifiering/ackreditering få licens att använda TMS:s material internt. TMS erbjuder allmänna och interna workshoppar såväl som distans- och e-lärandeprodukter som kan fylla era behov. För att få veta mer om våra produkter och program, klicka här.
  2. Förfrågningar om att använda TMS:s material som citat eller genom kopiering av utdrag måste godkännas. Dessa förfrågningar bedöms från fall till fall och sänds till närmaste TMS-kontor.

ANVÄNDANDE AV WEBBPLATSMATERIAL

PROGRAMVARA

Kopiering eller annan reproduktion av inköpt eller gratis programvara från denna server till annan plats eller server för vidare reproducering, förändring eller omfördelning är uttryckligen förbjudet.

DOKUMENT

Tillstånd att använda dokument (som t.ex. artiklar, fallstudier, online-bedömningar, pressmeddelanden, data och vanliga frågor) från den här servern måste först inhämtas genom att sända en begäran till närmaste TMS-kontor.

FRÅGEFORMULÄR FÖR PROFILER ONLINE

Kopiering eller vidaresändning, helt eller delvis, av frågeformulär för profiler online som tillhandahålls på denna server, är strängt förbjudet.

DESIGN/LAYOUT

Design eller layout av alla TMS-ägda, -drivna, -licensierade eller -kontrollerade webbplatser tillhör Team Management Systems. Delar av TMS:s webbplatser är skyddade av upphovsrätts- och andra lagar och får inte kopieras eller imiteras varken helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud eller bilder från TMS:s webbplatser får inte kopieras eller vidaresändas utan uttryckligt tillstånd av TMS.

ANVÄNDARBIDRAG

Det är förbjudet att till eller från denna webbplats publicera eller sända olagligt, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, obscent, pornografiskt eller annat material som kan strida mot lagen.

RÄTTSLIGA ANSVARSFRISKRIVNINGAR

All information i den här tjänsten tillhandahålls i befintligt skick med alla fel och utan någon form av garanti, uttryckt eller underförstådd, inklusive vad gäller säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, eller som härrör från sedvanlig affärssed, användning eller handelspraxis. TMS lämnar inga garantier eller löften om riktigheten eller fullständigheten i informationen. Information om konkurrerande produkter får inte användas eller distribueras där detta är förbjudet enligt lag.

Under inga omständigheter ska TMS hållas ansvarigt för oförutsedda skador eller följdskador, förlorad vinst eller förlorade data, eller indirekta skador, även om TMS har informerats om möjligheten härav.

TMS främjar aktivt ett utbyte av information online. Öppna forumsposter eller artiklar/dokument som publicerats på vår sajt återspeglar dock inte nödvändigtvis företagets uppfattningar såvida de inte klart identifierats som TMS:s egendom.

MEDDELANDE AVSEENDE PROGRAMVARA PÅ DENNA WEBBPLATS

All programvara som görs tillgänglig för nedladdning från denna server är upphovsrättsskyddad av TMS. Användningen av programvaran styrs av villkoren i slutanvändarens licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran.

Programvaran görs tillgänglig för nedladdning enbart för slutanvändarens bruk i enlighet med licensavtalet. Reproducering eller vidaredistribuering av programvaran i strid med licensavtalet är uttryckligen förbjudet enligt lag.

VILLKORSBEGRÄNSNING

TMS lämnar inga garantier om lämpligheten av den information som återfinns i de dokument och relaterad grafik som publicerats på denna server för olika ändamål. Alla sådana dokument och relaterad grafik tillhandahålls i befintligt skick utan någon form av garanti. TMS och dess respektive leverantörer friskriver sig härmed från alla garantier och villkor med avseende på denna information, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel och icke-intrång. Under inga omständigheter ska TMS hållas ansvariga för speciella, indirekta eller påföljande skador eller några som helst skador orsakade av förlust av användning, data eller vinst, oavsett om de skett som följd av avtal, vårdslöshet eller annan ohederlig handling som uppstått vid eller i samband med användning av information från denna server.

De dokument och relaterad grafik som publicerats på denna server kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Uppdatering av informationen sker periodvis. TMS kan när som helst göra förbättringar och förändringar i den/de produkt/er eller det/de program som här beskrivs.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. TMS är inte ansvariga för sekretessregler eller innehåll i dessa webbplatser. Länkarna har tillhandahållits för att underlätta för webbplatsbesökaren och inkluderingen innebär inte att TMS godkänner webbplatsen

VARUMÄRKEN/UPPHOVSRÄTT

UPPHOVSRÄTTSMEDDELANDE

Denna webbplats tillhör Team Management Systems, © 2000-2021 Team Management Systems. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN

Ett antal varumärken används på denna webbplats. Varumärken och upphovsrättsmarkeringar speglar rättigheterna i Australien, USA och andra länder. Dessutom är webbplatsens innehåll i sin helhet upphovsrättsskyddat av TMS. Användandet av dessa varumärken och av webbplatsens innehåll är förbjudet utan skriftligt godkännande av TMS. TMS har gjort allt för att tillhandahålla varumärkesinformation om "andra" företagsnamn, produkter och tjänster som nämns på denna server. Alla tredje parts varumärken tillhör respektive ägare.

För ytterligare frågor angående användandet av TMS:s varumärken och upphovsrättsskyddade material, kontakta närmaste TMS-kontor.

SEKRETESSPOLICY FÖR TMS

Vi använder din IP-adress som hjälp för att diagnostisera problem med vår server och för att administrera vår webbplats. Din IP-adress används för att hjälpa oss att identifiera dig och din varukorg.

Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. TMS är inte ansvariga för sekretessregler eller innehåll i dessa webbplatser.

Vår webbplats använder onlineformulär för besökare som vill begära information, produkter och tjänster. Vi behåller besökarens kontaktuppgifter (t.ex. mejladress), och unika identifierare (t.ex. mejladress, postnummer). Kontaktuppgifterna från dessa formulär används för att skicka information om vårt företag till våra kunder. Dessa uppgifter används inte för några andra ändamål och förblir helt konfidentiella.

Vår elektroniska inköpstjänst (e-shop) kräver att kortinnehavaren tillhandahåller kontaktuppgifter (inklusive och utan undantag: namn, adress, postadress, postnummer, delstat eller provins, land, telefon och mejladress), och finansiell information (inklusive och utan undantag: namn på kreditkortet, kreditkortets nummer och giltighetstid), och beställningsuppgifter. Denna information behålls och används för att utföra transaktionen och för intern bokföring och andra rutiner.

Inga uppgifter som lämnas i samband med inköpstjänsten används för något annat ändamål än att behandla, svara på och registrera förfrågningen. Informationen delas inte med tredje part och behålls inte för sändlistor.

Team Management Systems inköpsplats är säkrad genom PayPal. Varje inköpsanmodan som lämnas på den här webbplatsen behandlas av PayPal. Deras sekretesspolicy kan du läsa genom att klicka här.

KONTAKTA WEBBPLATSEN

Om du har några frågor om den information som lämnats här, hur webbplatsen fungerar eller användandet av TMS:s varumärken eller upphovsrättsskyddat material, skicka dina frågor med mejl.