Auteursrechten van Team Management Systems (TMS)

Onderstaande informatie heeft betrekking op de volgende websites, die eigendom zijn van en beheerd worden door Team Management Systems:

GEBRUIK VAN TMS MATERIAAL

TMS materiaal wordt beschermd door Australische, Amerikaanse en buitenlandse wetgeving met betrekking tot auteursrechten en handelsmerken. De TMS organisaties zijn door deze wetten gebonden om het gebruik van hun intellectuele eigendom te reguleren. Om deze reden staan de TMS organisaties het gebruik van hun materiaal op de volgende wijzen toe:

  1. Uw organisatie kan door certificering/accreditatie vergunning verkrijgen om TMS materiaal intern te gebruiken. TMS geeft zowel bedrijfsworkshops als workshops voor algemeen publiek en heeft tevens producten voor E-leren en leren op afstand die voor u geschikt kunnen zijn. Klik hier voor meer informatie over onze producten en onze programma’s.
  2. Verzoeken om TMS materiaal te citeren, af te drukken of samen te vatten dienen goedkeuring te verkrijgen. Deze verzoeken worden elk afzonderlijk beoordeeld en dienen te worden gericht aan het dichtstbijzijnde TMS kantoor.

GEBRUIK VAN WEBSITE MATERIAAL

SOFTWARE

Het kopiëren of het op enigerlei wijze reproduceren van software, gekocht of gratis gedownload van deze server, naar een andere locatie of server voor verdere vermenigvuldiging, wijziging of distributie is uitdrukkelijk verboden.

DOCUMENTEN

Om documenten (zoals artikelen, casusbesprekingen, online beoordelingen, persberichten, gegevens en veelgestelde vragen) van deze server te gebruiken, dient eerst toestemming te worden verkregen door hiertoe een verzoek in te dienen bij het dichtstbijzijnde TMS kantoor.

ONLINE PROFIEL VRAGENLIJSTEN

Het kopiëren of doorzenden van de online Profiel vragenlijsten op deze server, hetzij in zijn geheel dan wel ten dele, is uitdrukkelijk verboden.

ONTWERP/OPZET

Het ontwerp of de opzet van alle sites die eigendom zijn of onder licentie staan van TMS of die door TMS beheerd of gereguleerd worden, is eigendom van Team Management Systems. Onderdelen van de websites van TMS zijn auteursrechtelijk en door andere wetgeving beschermd en mogen niet geheel noch ten dele worden gekopieerd of nagebootst. Logo’s, illustraties, geluidsmateriaal en afbeeldingen van de TMS websites mogen niet worden gekopieerd of doorgezonden, tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming is verleend door TMS.

GEBRUIKERSBIJDRAGEN

Het is u verboden om enigerlei onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, schandaliserend, onzedelijk, pornografisch of ander materiaal dat in strijd is met enige wetgeving te posten op, of te verzenden van/naar, deze website.

AFWIJZING VAN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze service wordt in de feitelijke staat verstrekt, inclusief eventuele fouten en zonder enigerlei garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, waaronder garantie van verkoopbaarheid en die van geschiktheid voor een bepaald doel, of garantie die voortkomt uit een vorm van handel, gebruik of handelspraktijk. TMS geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie. Informatie over concurrerende producten mag niet worden gebruikt of verspreid waar dit bij de wet verboden is.

TMS is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor bijkomende schade of gevolgschade, gederfde winst, verlies van gegevens of indirecte schade, zelfs indien TMS op de hoogte werd gesteld van de kans op dergelijke schade.

TMS stimuleert actief het online delen van informatie. Op onze website gepubliceerde bijdragen aan openbare forums of artikelen/documenten geven echter niet noodzakelijker wijze de mening van het bedrijf weer, tenzij duidelijk is aangegeven dat zij het eigendom zijn van TMS.

OPMERKING SPECIFIEK IN RELATIE TOT SOFTWARE DIE OP DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR IS

Alle software die van deze server gedownload kan worden is het auteursrechtelijk eigendom van TMS. Het gebruik van de software wordt beheerst door de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de software hoort of daar deel van uitmaakt.

De software is uitsluitend beschikbaar om te worden gedownload voor gebruik door eindgebruikers in overeenstemming met de licentieovereenkomst. Elke vermenigvuldiging of verspreiding van de software die niet in overeenstemming is met de licentieovereenkomst is uitdrukkelijk bij de wet verboden.

VERKLARING VAN BEPERKTE RECHTEN

TMS geeft voor geen enkel doel verklaringen omtrent de geschiktheid van de informatie in de op deze server gepubliceerde documenten en bijbehorende illustraties. Alle dergelijke documenten en bijbehorende illustraties worden in feitelijke staat, zonder enigerlei garantie, verstrekt. TMS en de respectievelijke toeleveranciers van TMS wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie af, inclusief alle stilzwijgende garanties en voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrecht en niet-schending. TMS zal onder geen omstandigheden aansprakelijk zijn voor enige speciale, indirecte of gevolgschade of voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van gebruiksderving, verlies van gegevens of gederfde winst, ongeacht of het in een contractuele handeling, door nalatigheid of door een andere gezochte handeling is als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestatie van informatie die op deze server beschikbaar is.

De documenten en de bijbehorende afbeeldingen op deze server kunnen technische onjuistheden of tikfouten bevatten. De informatie op deze server wordt periodiek gewijzigd. TMS kan op elk moment verbeteringen en wijzigingen doorvoeren in de/het hier beschreven product(en) of programma(’s).

LINKS NAAR EXTERNE SITES

Deze site bevat links naar andere sites. TMS draagt geen verantwoording voor de privacy-voorwaarden of de inhoud van zulke websites. Deze links worden voor het gemak van bezoekers van onze site aangeboden en het feit dat zij op de site zijn opgenomen houdt niet in dat TMS de sites goedkeurt.

HANDELSMERKEN/AUTEURSRECHTEN

MEDEDELING M.B.T. AUTEURSRECHTEN

Deze website is het eigendom van Team Management Systems, © 2000-2021 Team Management Systems. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN

Op deze website worden een aantal auteursrechtelijk beschermde handelsmerken gebruikt. Tekens voor handelsmerken en copyright geven de rechten in Australië, de Verenigde Staten en andere landen weer. Tevens valt de gehele inhoud van deze website onder het auteursrecht van TMS. Gebruik van deze handelsmerken en van de inhoud van deze website is verboden, tenzij daartoe anderszins schriftelijk toestemming is verleend door TMS. TMS heeft alles in het werk gesteld om informatie te verstrekken met betrekking tot handelsmerken van "externe" bedrijfsnamen, producten en diensten die op deze site genoemd worden. Alle handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Voor eventuele verdere vragen over het gebruik van handelsmerken en auteursrechtelijk beschermd materiaal van TMS verzoeken wij u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde TMS kantoor.

PRIVACYVERKLARING VOOR TMS

Wij gebruiken uw IP-adres om problemen met onze server te kunnen opsporen en voor het beheer van onze website. Uw IP-adres wordt gebruikt om u en uw winkelwagen te identificeren.

Deze site bevat links naar andere sites. TMS draagt geen verantwoording voor de privacy-voorwaarden of de inhoud van dergelijke websites.

Onze site bevat online formulieren waarmee bezoekers van onze site informatie, producten en diensten kunnen aanvragen. Wij bewaren contactgegevens (zoals e-mailadres) en unieke identificatiemiddelen (zoals e-mailadres, postcode, enz.) van onze bezoekers. De contactgegevens uit deze formulieren worden gebruikt om onze klanten informatie over ons bedrijf te sturen. Deze gegevens worden niet voor enig ander doel gebruikt en worden volledig vertrouwelijk behandeld.

Voor onze elektronische winkel (E-shop) dienen kaarthouders contactgegevens te verstrekken (waaronder zonder uitzondering: naam, adres, woonplaats, staat of provincie, postcode, land, telefoonnummer en e-mail) en financiële informatie (waaronder zonder uitzondering: naam op creditcard, creditcardnummer en -vervaldatum), alsmede gegevens met betrekking tot de bestelling. Deze informatie wordt verzameld en gebruikt om de transactie te verwerken en voor interne accounting- en andersoortige procedures.

De informatie die gedurende de kooptransactie wordt opgegeven wordt uitsluitend gebruikt om uw aanvraag te verwerken, erop te antwoorden en uw aanvraag te registreren. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt noch bewaard voor gebruik in verzendlijsten.

Het gedeelte van Team Management Systems waar u aankopen kunt doen wordt beveiligd door PayPal. Alle verzoeken tot aankoop die op deze site worden gedaan worden verwerkt door PayPal. U kunt de privacyvoorwaarden van PayPal lezen door hier te klikken.

CONTACT OPNEMEN MET DE WEBSITE

Indien u vragen hebt over de hier verstrekte informatie, over de praktijken van deze website of het gebruik van TMS handelsmerken en auteursrechtelijk beschermd materiaal, dan kunt u ons deze per e-mail toesturen.